Veel gestelde vragen

Alle vragen die aan ons gesteld worden proberen we te beantwoorden. En als deze voor iedereen relevant is zetten we ‘m hier in de lijst zodat er een mooi en duidelijk overzicht ontstaat.

Heb je ook een vraag of vragen die hier nog niet tussen staan laat het ons weten.

Huur

Huurtoeslagregels 2018

Wanneer kom je in aanmerking voor huurtoeslag?

Dat is onder andere afhankelijk van je belastbaar inkomen. De hoogte van de huurtoeslag is namelijk afhankelijk van je inkomen, je vermogen en natuurlijk de hoogte van de huur. Hieronder vindt je de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen. Als je over deze bedragen heen gaat, dan heb je geen recht meer op huurtoeslag. Hoe minder je verdient hoe meer huurtoeslag je uiteindelijk wordt toegekend.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet je minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen;

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je huurt een zelfstandige woonruimte. (Als je bijvoorbeeld op kamers woont, dan is dat meestal geen zelfstandige woonruimte).
 • Je staat bij de gemeente ingeschreven op je woonadres.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. De huurprijs is niet te hoog en ook niet te laag. Én het (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Ben je alleenstaand of heb je een toeslagpartner?

Ben je alleenstaand, en verdien je in 2018 méér dan € 22.400,- of heb je meer dan € 30.000,- aan vermogen, dan kom je niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. Je mag samen ook niet meer dan € 60.000,- aan vermogen hebben. Verdien je minder dan € 15.700,- én voldoe je aan alle andere voorwaarden dan ontvangt je de maximale toeslag van € 354,- per maand.

Met toeslagpartner

Heb je een medebewoner die in aanmerking komt als “toeslagpartner”, dan mag je samen niet meer dan € 30.400,- verdienen. Je mag samen ook niet meer dan € 60.000,- aan spaargeld (vermogen) in bezit hebben. Iedere andere medebewoner (niet je toeslagpartner) mag ook niet meer dan € 25.000,- aan vermogen bezitten. Je ontvangt maximaal een gezamenlijke toeslag van € 358,- per maand als je samen minder verdient dan € 23.219.

Huurtoeslag als je studeert

Ook in 2018 kan je als student in aanmerking komen voor huurtoeslag. Je moet aan een paar extra regels voldoen wil je in aanmerking komen voor huurtoeslag.
Je moet tenminste ouder dan 18 jaar zijn, én je moet een zogenaamde “zelfstandige woonruimte” huren. Wat onder “zelfstandige woonruimte wordt verstaan kan je hieronder lezen. Ben je bovendien jonger dan 23 jaar dan mag je huur niet meer dan € 417,34 euro bedragen. Tenslotte mag je niet meer dan € 30.000,- aan spaargeld in bezit hebben (vermogen). Als je nog studeert en ouder dan 23 bent of je hebt een kind dan gelden er andere regels. De huur mag in dat geval maximaal € 710,68 bedragen.

Welke ruimte komt in aanmerking als zelfstandige woonruimte?

De regels voor de term “zelfstandige woonruimte” zijn voor 2018 niet gewijzigd.
Een woning komt in aanmerking voor huurtoeslag als het een zelfstandige woonruimte is. De woning moet tenminste beschikken over:
een eigen woon en/of slaapkamer
een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
een eigen toilet met waterspoeling

Onder zelfstandige woonruimtes worden de volgende woningen gerekend en hiervoor kan je huurtoeslag aanvragen:

 • appartement
 • rijtjeswoning
 • woonwagen
 • gesplitste woning op 1 huisnummer
 • gedeelde etage
 • waterwoning
 • recreatiewoning
 • woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen

Voldoet je woning niet aan de genoemde criteria? In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om alsnog in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Let op, dit zijn de regels voor 2018.

Category: Huur

Ja er zal een huurverhoging plaatsvinden. De woning wordt dusdanig gerenoveerd dat het wooncomfort veel zal toenemen.

Kosten voor herstelwerkzaamheden en onderhoud mogen niet worden doorberekend door Eigen Haard maar verbeteringen waaronder isolatie wel. Door de isolatie zal ook de energierekening dalen.

De hoogte van de huurverhoging wordt bekend als de werkzaamheden definitief worden vastgelegd in de technische brochure. De huurverhoging wordt individueel per woning bepaald en wordt deel van het renovatievoorstel waar je mee moet instemmen.

Is er eventueel een overgangsregeling?

Is de huur van de nieuwe woning meer dan € 50,- per maand hoger dan de huidige huur, ontvang je geen huurtoeslag en is je belastbaar jaarinkomen niet hoger dan € 43.295 (prijspeil 2017), dan heb je in bepaalde gevallen recht op een huurgewenningsbijdrage.

Hoe vraag ik huurgewenning aan?

Je kunt de huurgewenning schriftelijk aanvragen bij Eigen Haard tot zes maanden nadat je bent verhuisd. Het is belangrijk om de juiste inkomensgegevens mee te sturen. Daarom ontvangt Eigen Haard graag van alle leden van het huishouden een recente IB 60 verklaring. De IB 60 verklaring is aan te vragen bij de Belastingdienst.

Hoe hoog is huurgewenningsbijdrage?

Over de eerste € 50 verschil ontvang je geen bijdrage. Over de rest van het verschil (tot een maximum van € 130) ontvang je de volgende bijdrage:

 • Het eerste jaar 75%
 • Het tweede jaar 50%
 • Het derde jaar 25%

Een rekenvoorbeeld:
Uw oude huur: € 350
Uw nieuwe huur: € 500
Verschil tussen oude en nieuwe huur: € 150
U ontvangt huurgewenningsbijdrage over € 100 (€ 150 minus € 50)
Bijdrage eerste jaar: € 75 (75% van €100)
Bijdrage tweede jaar: € 50 (50% van €100)
Bijdrage derde jaar € 25 (25% van €100)

Category: Huur

Planning

De volgende bewonersbijeenkomst zal in ergens in april 2019 zijn. Hou ook de agenda in de gaten voor alle bijeenkomsten en overleggen.

Category: Planning

Ja

Uit de technische onderzoeken is gebleken dat de staat van het pand en de fundering zodanig zijn dat er grondig moet gerenoveerd. Dit kan niet gebeuren terwijl het pand bewoond wordt.

De verbouwing zal beginnen rond eind 2020 en ongeveer een jaar later klaar zijn. Het moment waarop u uit je huidige woning moet vertrekken en weer terug kan komen verschilt per bewoner en wordt uitvoerig met je besproken.

In ieder geval hebt ALTIJD het recht om terug te keren.

Category: Planning

In het begin van 2019 worden het concept projectplan met iedere bewoner gedeeld. Op dat moment wordt er ook een bewonersavond georganiseerd en zijn en huisbezoeken van de bewonersbegeleider van Eigen Haard.

Op dat ogenblik weten we in grote lijnen wat er gaat gebeuren en wanneer. Kijk ook het overzicht van het proces voor meer informatie en data.

Category: Planning

Renovatie

Deze bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

 • archiefonderzoek
 • bekijken constructief verband
  • zetting en zettingverschillen.
 • pandinspectie:
  • aard van de scheurvorming,
  • mate van scheurvorming,
  • belendende panden worden hierbij ook bekeken (lintvoegmeting en vloerveldmeting).
 • bodemopbouw (ivm mogelijke negatieve kleef)
  • grondwaterstand,
  • NAP maatvoering.
 • gegevens metingen en constateringen inspectieputten
  • houtsoort van de palen (vuren of grenen) en de aard van de aantasting (agressief of niet). Bij twijfel keuring SHR.
  • onderlinge paalafstanden en de paaldikte
  • bepaling van de belasting en de belastbaarheid van de palen door het onder spanning zetten van de paal/palen
 • uitkomst lab onderzoeken houtmonsters *wanneer uitgevoerd
  • Uiteindelijk zal een rapport van het onderzoek een beoordeling geven van de conditie van een gehele fundering, hieruit valt een handhavingstermijn af te leiden.

Resultaat van het funderingsonderzoek was dat de fundering dusdanig was aangetast dat het maximaal 10 jaar mee zou kunnen gaan. Daarom is er voor gekozen om tijdens deze renovatie de fundering te herstellen. Hierdoor kunnen we niet in onze woningen blijven tijdens de renovatie en worden we tijdelijk in een wisselwoning gehuisvest.

Category: Renovatie
 • Casco funderingsonderzoek
 • Lintvoeg-en vloerwaterpassing
  Met een lintvoegpassing wordt de stand van een pand in kaart gebracht. Dat wordt gedaan door het verloop van een horizontale voeg (de voeg tussen de bakstenen) te meten. Hoe schuiner deze wegloopt, hoe groter de scheefstand. Met een vloerwaterpassing meten we de oorspronkelijke vloer in de woning op vier hoekpunten.
 • Funderingsonderzoek zbd 61-63 & 91-93
  Er zijn putten gegraven om bij de fundering te komen en zo monsters te kunnen nemen en om een visuele inspectie te kunnen doen.
 • Geotechnisch onderzoek
  Een geotechnisch onderzoek, ook wel grondonderzoek genoemd, worden dmv sonderingen, boringen, en metingen inzicht in de grondwaterstand van het terrein verkregen.Dit is nodig om te kunnen inschatten hoe groot de draagkracht van een ondergrond is, en om te bepalen welke fundering nodig is.
 • Beoordeling betonnen fundatiebalk zbd 75a-99
  In 2 woningen is de vloer opengebroken om de fundatie onder de woning te kunnen inspecteren. Dit is gedaan als steekproef
 • Houtanalyses fundering Zeeburgerdijk 59-109
  Standaard procedure van een funderingsonderzoek. Er worden monsters genomen van de houten palen waar het pand op staat om te kunnen bepalen in welke conditie de palen zijn.
 • Nauwkeurigheidswaterpassing
  Met een Nauwkeurigheidswatermeting kan op de millimeter de mate van verzakking van een huis in kaart gebracht worden. Op basis van deze meting en andere visuele aspecten wordt bepaald of de fundering betrouwbaar is of niet.
 • Woonwensen onderzoek
Category: Renovatie

Van renovatie of woningverbetering is sprake als de woning (gedeeltelijk) vernieuwd wordt. Bij onderhoud gaat het om de reparatie of vervanging van onderdelen van de woning.

Renovatie = woningverbetering
Bij zowel renovatie als woningverbetering gaat het om het (gedeeltelijk) vernieuwen van de woning. Dat kan inhouden dat de verhuurder de woning verandert of vergroot. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van dubbel glas. Soms gaat het om sloop, waarna de verhuurder op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwt.

Na renovatie of woningverbetering gaat meestal een huurverhoging in, maar alleen als de renovatie meer woongenot oplevert

Woonvoorziening bij handicap is ook woningverbetering
Ook als een verhuurder een voorziening voor mensen met een handicap aanbrengt, is er sprake van woningverbetering. Door de aanpassing krijgt uw woning mogelijk meer huurpunten. Dan mag de verhuurder de huur verhogen.

Onderhoud: wooncomfort blijft gelijk
Bij onderhoud gaat het om herstel of vervanging van delen van de woning waarbij het wooncomfort gelijk blijft. Bijvoorbeeld als de verhuurder uw oude kozijnen vervangt. Onderhoud is in de meeste gevallen geen reden voor een extra huurverhoging.

Category: Renovatie

De fundering is de draagconstructie waarop een gebouw geplaatst wordt.
Er zijn drie typen funderingen te onderscheiden, te weten: funderingen op staal, roosterfunderingen en (houten)paalfunderingen.

De Zeeburgerdijk 59-109 is gebouwd op (houten)paalfunderingen.

Zeeburgerdijk 50 Bouwput hoofdrioleringsgemaal.
Category: Renovatie

Iedere huurder krijgt van Eigen Haard persoonlijke begeleiding. Zij maken tzt zelf een afspraak met je. Dit zal in de eerste helft van 2019 zijn. Verder kun je natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Category: Renovatie

Verhuizen

Alle data die hieronder staan zijn nog aannames en zullen we aanpassen zodra het veranderd. Maar het geeft wel een idee wanneer je (op z’n vroegst) je je klaar moet maken voor verhuizing. Ook zul je hier in het hele proces nog meer over worden geïnformeerd door Eigen Haard. Wanneer je moet verhuizen zal nooit een verrassing zijn. Je weet ver genoeg van te voren waar je aan toe bent.

Als je wilt verhuizen naar een ander woning

Vanaf de peildatum kun je met voorrang reageren op het WoningNet aanbod. Vanaf dan heb je een jaar de tijd om vervangende woonruimte te vinden. Je verhuizing zal dan moeten plaatsvinden tussen oktober/november 2019 en december 2020.

Als je terug wilt naar je huidige woning

Dan krijg je de wisselwoning rechtstreeks aangeboden via de bewonersbegeleider. Dat gebeurt pas vanaf 3 maanden voordat de peildatum afloopt of wanneer er werkelijk aan jou stuk van het pand gewerkt wordt (tenzij er dringende redenen zijn om eerder naar een wisselwoning te gaan). Dit betekent, met de huidige voorlopige planning, dat rond september 2020 de eerste mensen naar hun wisselwoning moeten verhuizen en de laatste bewoner 5 maanden later vertrekt. In totaal is iedere bewoner ongeveer een jaar uit zijn huis.

Categories: Verhuizen, Wisselwoning

Ja, maar je kunt het beste reageren op woningen die passen bij je persoonlijke situatie. Samen met de bewonersbegeleider Meriam van der Zwaard van Eigen Haard maakt je een zoekprofiel. Van belang zijn de grootte van je huishouden, de grootte van de woning en je inkomen.

Category: Verhuizen

Als je dit overweegt is het erg belangrijk dit vroegtijdig met de bewonersbegeleider Meriam van der Zwaard van Eigen Haard te bespreken. Zij bekijkt samen met jou de mogelijkheden.

Meriam komt in de eerste helft van 2019 sowieso op huisbezoek om plannen en wensen te bespreken.

Category: Verhuizen

De bewonersbegeleider van Eigen Haard maakt in de eerste helft van 2019 een afspraak om bij je langs te komen. Je maakt dan samen met persoonlijk zoekprofiel bij WoningNet aan.

Als de peildatum bekend is, krijg je van Eigen Haard stadsvernieuwingsurgentie. Als je nog niet staat ingeschreven bij WoningNet, meldt de persoonlijke begeleider van Eigen Haard  je aan bij woningnet. Je krijgt van Eigen Haard en van Woningnet een bevestiging.
De inloggegevens voor WoningNet ontvang je van WoningNet.

Vanaf dat moment kan je via de website van WoningNet met voorrang op zoek naar een nieuwe woning.

Category: Verhuizen

Als een huurwoning gesloopt of ingrijpend gerenoveerd wordt, wordt je stadsvernieuwingskandidaat en heb je een zekere voorrang op andere woningzoekenden.

 • Welke toewijzingsregels gelden er?
  Voor stadsvernieuwingskandidaten gelden dezelfde regels voor inkomen en gezinsgrootte als voor andere woningzoekenden.
 • Op wie heb ik voorrang?
  Je hebt voorrang op het grootste deel van de woningzoekenden in Amsterdam en omstreken. Alleen kandidaten die acuut moeten worden gehuisvest, door bijvoorbeeld brand, gaan voor. Als je langer dan vijf jaar in de woning woont, heb je voor woningen in je eigen stadsdeel ook voorrang op stadsvernieuwingskandidaten uit een ander stadsdeel.
 • Er zijn meerdere stadsvernieuwingskandidaten voor één woning, wat nu?
  • Diegene die het eerst de woning moet verlaten krijgt voorrang.
  • Als deze datum hetzelfde is, krijgt degene met de langste woonduur voorrang.
  • Is de woonduur gelijk? Dan gaat de oudste in leeftijd voor.
Category: Verhuizen

De stadvernieuwingsurgentie geldt voor de officiële hoofdbewoner van het adres.

De urgentie geldt ook voor:

 • Partner en kinderen van de hoofdbewoner
 • Medehuurders die op het huurcontract vermeld staan

Krijgen inwonenden of kinderen die niet meeverhuizen ook een urgentie?

Alleen kinderen die niet meeverhuizen kunnen een semi-stadsvernieuwingsurgentie aanvragen. Hierdoor kunnen zij met voorrang in aanmerking komen voor zelfstandige woonruimte. Daarbij moeten zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Minstens 23 jaar oud
 • Een inkomen waarmee de huur kan worden betaald
 • 5 aaneengesloten jaren op het adres staan ingeschreven in het bevolkingsregister
 • N.B. Als vóór de renovatiedatum geen passende woonruimte is gevonden, vervalt de urgentie.

Hoe kan ik een semi-stadsvernieuwingsurgentie aanvragen?

Tijdens een bezoek van de bewonersbegeleider in de eerste helft van 2019 kun je aangeven dat je hiervoor in aanmerking wilt komen.

Category: Verhuizen
 • Een wisselwoning is een tijdelijke woning waarin je tijdens de renovatie woont.
 • De netto huur van de wisselwoning is gelijk aan die van de huidige woning.
 • Je betaalt wel de servicekosten van de wisselwoning.
 • De woning is gestoffeerd, dus met vloerbedekking en raambekleding, en heeft ongeveer dezelfde grootte en kwaliteit als de huidige woning.
 • De wisselwoning ligt bij voorkeur in je eigen stadsdeel of gemeente.
 • In overleg kan dit ook in een ander stadsdeel of andere gemeente zijn.
Category: Wisselwoning
 • Inboedel
  Je neemt je inboedel mee naar de wisselwoning.
 • Verhuizing regel je zelf
  Voor de verhuizing naar en van de wisselwoning krijg je telkens 2 weken de tijd. Deze verhuizing organiseer je zelf. Voor de verhuizing ontvang je een verhuiskostenvergoeding van Eigen Haard.
 • Heeft u een auto?
  Houd er dan rekening mee dat je de parkeervergunning niet tijdelijk kan meeverhuizen naar een andere parkeerzone.
 • Er is ook een mogelijkheid om spullen gratis op te slaan.
  Het is niet mogelijk er tussentijds spullen uit of in te doen. Ze zijn weer beschikbaar als je terugkeert naar je gerenoveerde woning.
Category: Wisselwoning

Wisselwoning

Alle data die hieronder staan zijn nog aannames en zullen we aanpassen zodra het veranderd. Maar het geeft wel een idee wanneer je (op z’n vroegst) je je klaar moet maken voor verhuizing. Ook zul je hier in het hele proces nog meer over worden geïnformeerd door Eigen Haard. Wanneer je moet verhuizen zal nooit een verrassing zijn. Je weet ver genoeg van te voren waar je aan toe bent.

Als je wilt verhuizen naar een ander woning

Vanaf de peildatum kun je met voorrang reageren op het WoningNet aanbod. Vanaf dan heb je een jaar de tijd om vervangende woonruimte te vinden. Je verhuizing zal dan moeten plaatsvinden tussen oktober/november 2019 en december 2020.

Als je terug wilt naar je huidige woning

Dan krijg je de wisselwoning rechtstreeks aangeboden via de bewonersbegeleider. Dat gebeurt pas vanaf 3 maanden voordat de peildatum afloopt of wanneer er werkelijk aan jou stuk van het pand gewerkt wordt (tenzij er dringende redenen zijn om eerder naar een wisselwoning te gaan). Dit betekent, met de huidige voorlopige planning, dat rond september 2020 de eerste mensen naar hun wisselwoning moeten verhuizen en de laatste bewoner 5 maanden later vertrekt. In totaal is iedere bewoner ongeveer een jaar uit zijn huis.

Categories: Verhuizen, Wisselwoning
 • Een wisselwoning is een tijdelijke woning waarin je tijdens de renovatie woont.
 • De netto huur van de wisselwoning is gelijk aan die van de huidige woning.
 • Je betaalt wel de servicekosten van de wisselwoning.
 • De woning is gestoffeerd, dus met vloerbedekking en raambekleding, en heeft ongeveer dezelfde grootte en kwaliteit als de huidige woning.
 • De wisselwoning ligt bij voorkeur in je eigen stadsdeel of gemeente.
 • In overleg kan dit ook in een ander stadsdeel of andere gemeente zijn.
Category: Wisselwoning
 • Inboedel
  Je neemt je inboedel mee naar de wisselwoning.
 • Verhuizing regel je zelf
  Voor de verhuizing naar en van de wisselwoning krijg je telkens 2 weken de tijd. Deze verhuizing organiseer je zelf. Voor de verhuizing ontvang je een verhuiskostenvergoeding van Eigen Haard.
 • Heeft u een auto?
  Houd er dan rekening mee dat je de parkeervergunning niet tijdelijk kan meeverhuizen naar een andere parkeerzone.
 • Er is ook een mogelijkheid om spullen gratis op te slaan.
  Het is niet mogelijk er tussentijds spullen uit of in te doen. Ze zijn weer beschikbaar als je terugkeert naar je gerenoveerde woning.
Category: Wisselwoning

Load More