Veel gestelde vragen

Alle vragen die aan ons gesteld worden proberen we te beantwoorden. En als deze voor iedereen relevant is zetten we ‘m hier in de lijst zodat er een mooi en duidelijk overzicht ontstaat.

Heb je ook een vraag of vragen die hier nog niet tussen staan laat het ons weten.

Renovatie

Deze bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

 • archiefonderzoek
 • bekijken constructief verband
  • zetting en zettingverschillen.
 • pandinspectie:
  • aard van de scheurvorming,
  • mate van scheurvorming,
  • belendende panden worden hierbij ook bekeken (lintvoegmeting en vloerveldmeting).
 • bodemopbouw (ivm mogelijke negatieve kleef)
  • grondwaterstand,
  • NAP maatvoering.
 • gegevens metingen en constateringen inspectieputten
  • houtsoort van de palen (vuren of grenen) en de aard van de aantasting (agressief of niet). Bij twijfel keuring SHR.
  • onderlinge paalafstanden en de paaldikte
  • bepaling van de belasting en de belastbaarheid van de palen door het onder spanning zetten van de paal/palen
 • uitkomst lab onderzoeken houtmonsters *wanneer uitgevoerd
  • Uiteindelijk zal een rapport van het onderzoek een beoordeling geven van de conditie van een gehele fundering, hieruit valt een handhavingstermijn af te leiden.

Resultaat van het funderingsonderzoek was dat de fundering dusdanig was aangetast dat het maximaal 10 jaar mee zou kunnen gaan. Daarom is er voor gekozen om tijdens deze renovatie de fundering te herstellen. Hierdoor kunnen we niet in onze woningen blijven tijdens de renovatie en worden we tijdelijk in een wisselwoning gehuisvest.

Category: Renovatie
 • Casco funderingsonderzoek
 • Lintvoeg-en vloerwaterpassing
  Met een lintvoegpassing wordt de stand van een pand in kaart gebracht. Dat wordt gedaan door het verloop van een horizontale voeg (de voeg tussen de bakstenen) te meten. Hoe schuiner deze wegloopt, hoe groter de scheefstand. Met een vloerwaterpassing meten we de oorspronkelijke vloer in de woning op vier hoekpunten.
 • Funderingsonderzoek zbd 61-63 & 91-93
  Er zijn putten gegraven om bij de fundering te komen en zo monsters te kunnen nemen en om een visuele inspectie te kunnen doen.
 • Geotechnisch onderzoek
  Een geotechnisch onderzoek, ook wel grondonderzoek genoemd, worden dmv sonderingen, boringen, en metingen inzicht in de grondwaterstand van het terrein verkregen.Dit is nodig om te kunnen inschatten hoe groot de draagkracht van een ondergrond is, en om te bepalen welke fundering nodig is.
 • Beoordeling betonnen fundatiebalk zbd 75a-99
  In 2 woningen is de vloer opengebroken om de fundatie onder de woning te kunnen inspecteren. Dit is gedaan als steekproef
 • Houtanalyses fundering Zeeburgerdijk 59-109
  Standaard procedure van een funderingsonderzoek. Er worden monsters genomen van de houten palen waar het pand op staat om te kunnen bepalen in welke conditie de palen zijn.
 • Nauwkeurigheidswaterpassing
  Met een Nauwkeurigheidswatermeting kan op de millimeter de mate van verzakking van een huis in kaart gebracht worden. Op basis van deze meting en andere visuele aspecten wordt bepaald of de fundering betrouwbaar is of niet.
 • Woonwensen onderzoek
Category: Renovatie

Van renovatie of woningverbetering is sprake als de woning (gedeeltelijk) vernieuwd wordt. Bij onderhoud gaat het om de reparatie of vervanging van onderdelen van de woning.

Renovatie = woningverbetering
Bij zowel renovatie als woningverbetering gaat het om het (gedeeltelijk) vernieuwen van de woning. Dat kan inhouden dat de verhuurder de woning verandert of vergroot. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van dubbel glas. Soms gaat het om sloop, waarna de verhuurder op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwt.

Na renovatie of woningverbetering gaat meestal een huurverhoging in, maar alleen als de renovatie meer woongenot oplevert

Woonvoorziening bij handicap is ook woningverbetering
Ook als een verhuurder een voorziening voor mensen met een handicap aanbrengt, is er sprake van woningverbetering. Door de aanpassing krijgt uw woning mogelijk meer huurpunten. Dan mag de verhuurder de huur verhogen.

Onderhoud: wooncomfort blijft gelijk
Bij onderhoud gaat het om herstel of vervanging van delen van de woning waarbij het wooncomfort gelijk blijft. Bijvoorbeeld als de verhuurder uw oude kozijnen vervangt. Onderhoud is in de meeste gevallen geen reden voor een extra huurverhoging.

Category: Renovatie

De fundering is de draagconstructie waarop een gebouw geplaatst wordt.
Er zijn drie typen funderingen te onderscheiden, te weten: funderingen op staal, roosterfunderingen en (houten)paalfunderingen.

De Zeeburgerdijk 59-109 is gebouwd op (houten)paalfunderingen.

Zeeburgerdijk 50 Bouwput hoofdrioleringsgemaal.
Category: Renovatie

Iedere huurder krijgt van Eigen Haard persoonlijke begeleiding. Zij maken tzt zelf een afspraak met je. Dit zal in de eerste helft van 2019 zijn. Verder kun je natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Category: Renovatie

Load More