Conclusies onderzoeken

Casco-funderingsonderzoek 

uitgevoerd door STRACKEE BV BOUWADVIESBUREAU

Samenvatting
Voor het wooncomplex aan Zeeburgerdijk 59-109 te Amsterdam heeft Woningcorporatie/ Woningstichting Eigen Haard behoefte aan inzicht in de kwaliteit van de fundering. Ten behoeve van de voorgenomen renovatieplannen heeft de Woningcorporatie een kwalificatie van de fundering nodig.

Om de kwaliteit van een fundering vast te stellen wordt in deze rapportage de richtlijn van F3O, 3e herziende versie oktober 2016, opgevolgd. Dit houdt in dat verschillende metingen uitgevoerd worden, waaronder een lintvoeg-, vloer- en nauwkeurigheidswaterpassing. Daarnaast wordt een visuele inspectie van het casco en een funderingsinspectie uitgevoerd. Door alle resultaten in samenhang en deskundig te beoordelen kan een classificatie voor de fundering vastgesteld worden.

Conclusie
Uit de resultaten van de scheefstandmeting worden matige tot grote (plaatselijk zelfs zeer grote) rotaties geconstateerd. Volgens de metingen zakt het merendeel van de panden harder aan de achterzijde dan aan de voorzijde.
Volgens de resultaten van de lintvoegwaterpassing is gebleken dat de grootste zakkingsverschillen in de voorgevel zijn opgetreden ter plaatse van de overgang tussen de vier verschillende bouwtypes binnen het complex.

In de achtergevels is tijdens de inspectie geen scheurvorming geconstateerd.
Vanwege de aanwezige voorzetwanden, behang en/of andere wandbekleding was het vaststellen van de inpandige scheurvorming op enkele plaatsen niet mogelijk. Blijkens de gegevens van de inpandige inspecties is de waargenomen scheurvorming binnen de toelaatbare grenzen gebleven.

In de voorgevels zijn tijdens de inspectie meerdere scheuren aangetroffen. De scheurvorming is aangetroffen voornamelijk ter plaatse van de overgang van de vier bouwtypes. Vermoedelijk is hier de scheurvorming ontstaan door zakkingsverschillen van de fundering veroorzaakt door verschillen in de bovenbelasting. Enkele van de aangetroffen scheuren van de voorgevel zijn beoordeeld als groot.
De aanwezige scheurvorming van de voorgevels gecombineerd met de gemeten zakkingsverschillen, duiden op gebreken in de gevelfundatie.

Ten behoeve van het onderzoek zijn twee funderingsinspecties gegraven ter plaatse van de voorgevels Zeeburgerdijk 61-63, respectievelijk 91-93. Uit de resultaten van de funderingsinspecties blijkt dat enkele palen uit het lood staan. Meerdere palen zijn ter hoogte van de kop plaatselijk ingekeept. Verder is vastgesteld dat ter plaatse van de put 2 het betonstaal verroest is en zichtbaar bloot ligt.
De overige betonnen onderdelen van de fundering zijn geïnspecteerd ter plaatse van de woningen Zeeburgerdijk 75A en 99. Hieruit is gebleken dat de bestaande betonbalken sterk aangetast zijn. Het betonstaal is verroest en ligt bloot. De gemeten carbonatatiediepte geeft aan dat de betondekking zijn functie heeft volbracht en geen bescherming meer kan bieden. De kans op het ontstaan van meer schade door carbonatatie geïnitieerde corrosie van de wapening is reëel aanwezig. De aangetaste betononderdelen dienen dan ook hersteld te worden.

De gemeten indringingen in de funderingspalen zijn beoordeeld als klein tot matig. Het funderingshout beschikt over voldoende restdikte. Op basis van de gemeten indringingen zijn de houtspanningen bepaald ter plaatse van de maximale paalbelastingen. Uit de berekening blijkt dat de opneembare houtspanningen, ten tijde van het schrijven van deze rapportage, binnen de toelaatbare grenzen blijven.

Doormiddel van een laboratoriumonderzoek op drietal houtmonsters, is aangetoond dat de toegepaste houtenpalen van grenenhout zijn. Tijdens het onderzoek is een sterke bacteriële aantasting in de buitenste schil van de palen vastgesteld. De sterk aangetaste schil zal zich in de komende 25 jaar nog verder uitbreiden. Naar verwachting zal de aangetaste zone zich uitbreiden tot 56, 57 en 50mm.
Een toename van de aangetaste schil zal leiden tot afname van de resterende druksterkte van de paal alsmede de vermindering van het draagvermogen van de fundering. Gezien de huidige optredende houtspanningen, zal dit in de toekomst leiden tot overschrijding van de toelaatbare houtspanningen.

Met behulp van de beschikbare archiefgegevens en de uitgevoerde funderingsinspecties is het paalpuntniveau ingeschat op 13,75m – N.A.P. In het onderzoek naar geotechnisch draagvermogen is vastgesteld dat het gewenste paaldraagvermogen op deze diepte niet haalbaar is. De ondergrond beschikt over onvoldoende capaciteit en is het toevoegen van extra belasting zonder aanpassingen niet mogelijk.
Op basis van bovenstaande concludeert Strackee BV Bouwadviesbureau dat de funderingskwaliteit van Zeeburgerdijk 59 t/m 109 onvoldoende is. Onderlinge zakkingsverschillen zijn te verwachten die kunnen leiden tot schade aan casco. Funderingsherstel is noodzakelijk binnen 5 jaar.
De bijbehorende handhavingstermijn van de fundering wordt gesteld op maximaal 5 jaar.

adres

bouwjaar

classificatie

handhavingstermijn

Zeeburgerdijk 59-109

1916

onvoldoende

5 jaar


Op 11 juni hebben we een second opinion aangevraagd. Dit is uitgevoerd door Duyts Bouwconstructies. Het doel van was om zeker te weten dat de resultaten van de onderzoeken en de daaraan gekoppelde conclusies feitelijk kloppen. Duyts is tot de conclusie gekomen dat dit het geval is al plaats het wel wat kanttekeningen.

Deze verschillen hebben geen invloed om het voorgestelde voorkeursscenario: Ingrijpende renovatie (met funderingsherstel) in onbewoonde staat met behoud van huurovereenkomst.

Conclusie Second Opinion

uitgevoerd door DUYTS BOUWCONSTRUCTIES

Aan de hand van alle hierboven opgenoemde onderzoeken is niet zomaar te stellen dat de fundering binnen de eerder genoemde vijf jaar moet worden hersteld.
De aangetroffen situatie en onderzoeken geven hier geen dringende aanleiding toe. Wel moet de aantasting van de betonconstructie door betonrot binnen de vijf jaar worden opgepakt om vererging van de situatie te voorkomen.

Echter als de woningbouw de panden voor de komende 25-40 jaar geschikt wil maken voor de toekomst is het wel raadzaam om de fundering te herstellen omdat de aanpassingen van de vloeren, gevels en daken extra gewicht aan het pand toevoegen om de isolatie en geluidswaarden van de woningen naar de huidige maatstaf aan de passen en de woningen weer voor een lange nieuwe huurperiode geschikt te maken.

Wij adviseren de bewonerscommissie akkoord te geven met de door Eigen Haard opgestelde voorkeursscenario d.d. 15-05-2018 (later aangepast naar 25-05-2018). Hoewel de noodzakelijkheid binnen de 5 jaar termijn wat opgerekt zou kunnen worden is het logisch en verklaarbaar dat bij enig onderhoud aan de panden Eigen Haard voor een dergelijk en structurele aanpak kiest.