Het proces uitgelegd

In oktober 2017 is Eigen Haard dit proces gestart. Op 10 oktober 2017 heeft het een bewonersavond georganiseerd. Waar ze ons hebben verteld dat ze onderzoek gaan doen naar de staat van onderhoud van onze woningen en het gebouw. Met als doel deze naar de 21 eeuw te brengen. Bijna 40 jaar na de laatste renovatie.

Hier willen wij iedereen inzicht geven in het totale proces dat er nodig is om tot een juiste onderhoudsingreep te komen. En waar we ons op dit ogenblik bevinden in dat proces.

We zijn nu in de realisatiefase. Klik hier om er direct naar toe te gaan.

Voorlopige planning

Laatste aanpassing: 9 november 2022

Alle toekomstige data die hieronder staan zijn inschattingen en zullen we aanpassen zodra het veranderd. Maar het geeft wel een idee wanneer je (op z’n vroegst) je klaar moet maken voor verhuizing. Wanneer je moet verhuizen zal nooit een verrassing zijn. Je weet altijd ver genoeg van te voren waar je aan toe bent.

  • Datum onbekend: Definitieve plattegronden met indeling, de radiatoren, wand-/contactdozen en de standaard keuken. Deadline reactie op de plattegronden 15 december 2022.
  • 17 november 2022: Opruimdag 10.00 tot 13.00 uur. Container bij Zeeburgerdijk 89 en op de Zeeburgerdijk 89a kun je je kringloopspullen inleveren.
  • Begin december 2022: Start renovatie fase 5 en 4 (huisnummers 101-109 & 91-99)
  • 15 december 2022: Opruimdag 10.00 tot 13.00 uur. Waar de container staat wordt later bekend
  • Medio januari 2023: Start renovatie fase 3 (huisnummers 81-89)
  • Begin maart 2023: Start renovatie fase 2 (huisnummers 69-79)
  • Medio april 2023: Start renovatie fase 1 (huisnummers 59-69)
  • Januari/februari 2024: Start oplevering woningen en terugkeer naar eigen woning of andere woning binnen het complex.

Het proces

Het is een proces is aan allerlei wetten, regels en afspraken gebonden en bij normaal verloop duurt het gemiddeld 2 jaar voordat de werkzaamheden beginnen. Of dat in ons geval ook zo zal zijn kunnen we nu nog niet weten. Daarvoor zijn er nog teveel onzekere factoren.

In dit proces hebben wij als bewoners een zekere zeggenschap en de bewonerscommissie moet er voor zorg dragen dat de bewoners deze zeggenschap ten volle benutten om tot een mooi en wenselijk resultaat te komen.

1. De oriënteringsfase (onderzoeken) – afgerond

Dit is de fase waarin Eigen Haard gaat inventariseren wat de wensen van de bewoners zijn en wat de technische staat is van het gebouw en de woningen. Doel van deze fase is om uiteindelijk tot een voorkeursscenario te komen. Dit is een globaal plan van een paar 4Atjes. Dat de richting bepaald voor een tot in detail uitgewerkt plan. We hebben een aantal stappen doorlopen.

Eigen Haard heeft in september 2017 een brief gestuurd- afgerond

Waar wij als bewoners zijn uitgenodigd om op een bewonersbijeenkomst te komen.

Bewonersbijeenkomst – 10 oktober 2017 – afgerond

Hier heeft Eigen Haard de voornemens verder toegelicht aan de aanwezige bewoners.

Bewonersonderzoek – november 2017 – afgerond

Iedere bewoner een enquête ontvangen waar we als individuele bewoner konden aangeven wat je van je woning en wooncomfort vindt of er gebreken zijn en of je vindt dat je woning aan een onderhoudsingreep toe is. Dit is een generiek onderzoek en wordt alleen gebruikt om het voorkeursscenario te bepalen, samen met de technische onderzoeken.

Er is in die enquête is ook een oproep gedaan aan bewoners om zich aan te melden als mogelijk lid voor de te vormen bewonerscommissie.

Resultaten: Er zijn 83 enquêtes verstuurd en 52 huishoudens hebben de enquête ingevuld en teruggestuurd. Op dit moment geven de bewoners voor tevredenheid over hun huidige woning gemiddeld een 5,9. De grootste gebreken die bewoners ervaren zijn van tocht (62%), vocht/schimmel (57% ) en gehorigheid van buiten (50%). De top 3 van woonwensen die bewoners aangeven zijn warmte isolatie (79%), verbeteren geluidsisolatie tussen de woningen (77%) en verbeteren geluidsisolatie naar buiten (71%). Van degenen die de enquête ingevuld hebben is 35% voor renovatie, 19% wenst sloop/nieuwbouw, 17% wil dat er helemaal niets gebeurt, 15% wenst alleen wat groot onderhoud en 13% weet het niet.

Samenstellen bewonerscommissie – afgerond

In januari heeft Eigen Haard een uitnodiging gestuurd naar iedereen die zich had opgegeven als mogelijk lid van de bewonerscommissie. De bijeenkomst was op 30 januari en werd bezocht door meer dan 20 bewoners. Uiteindelijk zijn daar 7 leden uit gekozen. Wie dat zijn en wat ze voor je kunnen betekenen lees je hier.

In de afgelopen maanden zijn er twee overleggen geweest met Eigen Haard en 3 eigen vergaderingen. Bedoeld om het proces wat we inzitten te doorgronden en een goede informatie uitwisseling en samenwerking op te zetten met Eigen Haard.

Technische onderzoeken laten uitvoeren – afgerond

In januari hebben we allemaal een brief gehad van Eigen Haard waarin ze de start van technische onderzoeken aankondigden. We zijn nu in de laatste fase van deze onderzoeken. De resultaten worden vergeleken met de resultaten van de enquête. Het is van belang te weten of de staat van onderhoud overeenkomt met uw ervaringen en wensen. De resultaten van de technische onderzoeken worden eind mei 2018 verwacht.

Voorkeursscenario bepalen – afgerond

Als alle resultaten bekend zijn, gaat Eigen Haard een voorkeursscenario bepalen, dat wil zeggen, de ingreep die Eigen Haard het beste lijkt voor de toekomst van het gebouw en de woningen, voor de wensen en het comfort van de bewoners, qua investering en duurzaamheid.

Deze wordt eerst voorgelegd aan de bewonerscommissie ter inzage en feedback.

Tweede bewonersavond – 2 juli 2018 – afgerond

Deze wordt maandag 2 juli 2018 gehouden van 19-21 uur in de Stayokay aan het Timorplein. Het is een inloop en daar presenteert Eigen Haard aan alle bewoners van het pand het voorkeursscenario. Daarmee doet het uit de doeken wat er allemaal is onderzocht en tot welke conclusie ze is gekomen. Tijdens deze avond is er voldoende tijd om vragen te stellen aan Eigen Haard, de architect en de bewonerscommissie.

Op grote lijnen overeenstemming voorkeursscenario – afgerond

Uiteindelijk komt daar een definitieve versie uit die door het bestuur van Eigen Haard moet worden goedgekeurd. Dat is het moment dat we over gaan naar de ontwikkelfase.

2. Ontwikkelfase (plan maken) – afgerond

We weten nu het voorkeursscenario: ingrijpende renovatie (met funderingsherstel) in onbewoonde staat met behoud van huurovereenkomst.

In deze fase zal de input van de bewoners en de bewonerscommissie zeer van belang zijn. We hebben recht op inspraak en kunnen als bewonerscommissie namens de bewoners een kwalitatief advies uitbrengen aan de hand van een bewonersraadpleging en eigen technische onderzoeken waar nodig. Eigen haard heeft dan de verplichting dit advies zeer zwaar te wegen en sluitend te beargumenteren waarom delen van het advies niet worden overgenomen.

Doel van de ontwikkelfase is om tot een goed uitgewerkt plan te komen waar iedere betrokkene in het proces uit kan opmaken wat het betekend voor het collectief en het individu.

Concept Projectplan – april 2021 – afgerond

De werkzaamheden (maatregelen) in de woning en de huurverhoging leggen we vast in een technische brochure. De rechten en plichten van de huurder en verhuurder, waaronder de stadvernieuwingsurgentie, de wisselwoning, de vergoeding, leggen we vast in het sociaal plan.

Als bewonerscommissie hebben we beperkte invloed op deze stukken en kunnen we slechts adviseren. De inhoud van de stukken wordt uiteindelijk volledig bepaald door Eigen Haard.

Zodra het projectplan door Eigen Haard is afgerond, wordt het projectplan in concept toe naar je toegestuurd door Eigen Haard. Bij het projectplan zit ook een nieuwe plattegrond op typeniveau. De nieuwe plattegrond kan anders zijn dan de huidige plattegrond, maar dat hoeft niet.

Bewonersbijeenkomst – gaat vanwege COVID-19 niet door

Je ontvangt bij het projectplan dan ook een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst. Eigen Haard licht op de bewonersbijeenkomst het projectplan toe en de stappen die daarna komen. Er is dan uiteraard ook gelegenheid om vragen te stellen. Hoe dit wordt georganiseerd vanuit de nieuwe regels met betrekking tot Corona zal bij de uitnodiging worden toegelicht.

Bewonersraadpleging – afgerond

Wij vragen je wat je van het projectplan vindt en of je nog zaken mist. Het projectplan maakt onderdeel uit van het definitieve renovatievoorstel waar je uiteindelijk wel of niet mee akkoord gaat. Het is dus erg belangrijk om je mening/feedback te geven.

Gekwalificeerd adviesafgerond

Met de input van bewoners, de uitkomst van de bewonersraadpleging, brengt de bewonerscommissie gekwalificeerd advies uit aan Eigen Haard over het projectplan.

Het gekwalificeerd advies bestaat uit een heel aantal specifieke adviezen. Toegespitst op de onderwerpen die terugkomen in het concept projectplan en de raadpleging. Eigen Haard moet op elk gegeven advies een schriftelijke reactie geven. En aan de bewonerscommissie sluitend te beargumenteren waarom ze het advies wel of niet over neemt.

Er vindt daarop een overleg plaats tussen de Bewonerscommissie, de ambtenaar Realisator stedelijke ontwikkeling van het Stadsdeel en Eigen Haard waarbij het advies en de reactie van Eigen Haard wordt besproken. Hierna maakt Eigen Haard het projectplan definitief en ontvangen alle huishoudens een individueel renovatievoorstel.

Daarna maakt Eigen Haard het projectplan definitief en ontvang je als bewoner een definitief renovatievoorstel.

3. Realisatiefase (besluiten en verhuizen) – Hier zijn we nu

In deze fase zijn alle plannen gesmeed en is het eindelijk tijd om keuzes te maken. Als bewoner met een vast contract ontvang je het definitieve renovatievoorstel van Eigen Haard. En zal je er over moeten gaan stemmen en besluiten of je akkoord gaat of niet.

Huisbezoekenafgerond

Voordat je je individuele renovatievoorstel ontvangt komt de bewonersbegeleider van Eigen Haard nog op huisbezoek. Ze sturen je daarvoor een uitnodigingsbrief met een datum voor de afspraak. Waarin ze ook laten weten welke documenten je moet klaar leggen. Ze bespreken met je je persoonlijke situatie, wat de renovatie voor je betekent en of je wilt terugkeren of definitief wilt verhuizen (deze keuze kan je nog altijd aanpassen). Ook de gegevens die Eigen Haard nodig heeft om je als stadsvernieuwingsurgent in te schrijven bij WoningNet komen aan bod.
Tevens legt de bewonersbegeleider uit wat de mogelijk- en onmogelijkheden uit aan de hand van uw woonwensen. En natuurlijk kun je eventuele persoonlijke bijzonderheden bespreken waar Eigen Haard rekening mee moeten houden.

Zorg dat je al je vragen en opmerkingen bij de hand hebt en goed weet wat je opties zijn. Dus kijk ook vooral hier op onze website waar we die opties zullen delen. Je kan ook een gesprek met ons aanvragen om je te helpen met de voorbereiding op het gesprek. En we kunnen ter ondersteuning bij het gesprek aanwezig zijn als je dat wilt. Stuur ons een mailtje of bel als je ondersteuning wenst.

Ontvangst renovatievoorstel & spreekuren – afgerond

Je ontvangt je individuele renovatievoorstel nadat de huisbezoeken zijn afgerond. Het is vergelijkbaar met het al ontvangen concept projectplan aangevuld met informatie over je persoonlijke situatie. Het voorstel is individueel en kan dus inhoudelijk per huurder verschillen. In het renovatievoorstel kun je lezen welke werkzaamheden worden uitgevoerd, wanneer de werkzaamheden starten, hoe lang het duurt, wat de verbeterkosten zijn, welke vergoeding(en) je krijgt, welke voorzieningen getroffen worden, wat je nieuwe huur wordt en welke servicekosten in rekening worden gebracht na de renovatie.

Er worden tijdens de periode van het renovatievoorstel voor de bewoners spreekuren georganiseerd door Eigen Haard. Hier kun je terecht met uw vragen over je renovatievoorstel en plattegrond maar ook andere zaken die met de renovatie samenhangen. Je ontvangt nog nadere informatie hoe, wanneer en waar Eigen Haard dat organiseert.

Wil je graag dit gesprek voorbereiden met ons? Dat doen we graag. Neem contact met ons op via telefoon of mail.

Stemming renovatievoorstel – afgerond

In het bijgesloten formulier bij het renovatievoorstel kun je aangeven of je wel of niet instemt met je renovatievoorstel. Als 70% van de huurders (met een contract voor onbepaalde tijd) voor stemt gaat de renovatie door en wordt er een peildatum aangevraagd. Stemt meer dan 30% tegen dan moet Eigen Haard met een tegenvoorstel komen.

Dit is een erg belangrijk moment in het proces. En is wettelijk vastgelegd. Dus heb je vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Zorgen of twijfels? Neemt dan contact op met Eigen Haard. Of als je liever met de bewonerscommissie overlegd kan dat natuurlijk ook.

Peildatum – Hier zijn we nu

Wanneer er 70% van de bewoners met een vast contract voor het renovatievoorstel hebben gestemd en het projectplan is definitief, dan vraagt Eigen Haard bij het Stadsdeel Oost de peildatum aan. Vanaf de peildatum wordt je ingeschreven bij WoningNet met een stadsvernieuwingsurgentie.

Verhuizen

Dan is het moment daar. Je keuze is gemaakt. Je verhuisd naar een andere woning buiten Indië2 kun je vanaf het moment van de pijldatum met urgentie een huis gaan zoeken. Als je besluit terug te keren ga je hoogstwaarschijnlijk pas vanaf september 2022 naar een wisselwoning.

De data periode hier genoemd is nog een inschatting en kan veranderen. Maar het geeft wel een idee wanneer je (op z’n vroegst) je klaar moet maken voor verhuizing. Ook zul je hier in het hele proces nog meer over worden geïnformeerd door Eigen Haard. Wanneer je moet verhuizen zal nooit een verrassing zijn. Je weet ver genoeg van te voren waar je aan toe bent.

Als je wilt verhuizen naar een ander woning

Vanaf de peildatum kun je met voorrang reageren op het WoningNet aanbod. Vanaf dan heb je een jaar de tijd om vervangende woonruimte te vinden. Je kan iedere week reageren op 2 woningen. Je verhuizing zal dan moeten plaatsvinden tussen start peildatum en start renovatie.

Als je terug wilt naar een woning binnen Indië 2

Dan krijg je de wisselwoning rechtstreeks aangeboden via de bewonersbegeleider. Dat gebeurt pas vanaf 3 maanden voordat de werklieden beginnen aan de renovatie van Indië 2 (tenzij er dringende redenen zijn om eerder naar een wisselwoning te gaan). In totaal is iedere bewoner ongeveer 14 maanden uit zijn huis.

4. Uitvoeringsfase (bouwen)

Dit is het moment dat de werklieden ons pand werkelijk gaan renoveren. Het hele complex zal worden gestript en er zal een nieuwe fundering worden geslagen op een diepere zandlaag voor meer stabiliteit en draagvermogen. Als dat allemaal gedaan is begint het opbouwen weer. Het hele proces zal 14 maanden in beslag nemen.

5. Opleveringsfase (wonen)

Deze datum is ongeveer. Zes weken voordat je naar je gerenoveerde woning terug kan krijg je bericht van de voorlopig geplande opleverweek. Twee weken van tevoren wordt de exacte opleverdatum aan je doorgegeven, al kan de aannemer in onvoorziene omstandigheden van deze datum afwijken.

Bij de daadwerkelijke oplevering loop je samen met de opzichter door jouw gerenoveerde woning. Je krijgt uitleg over de nieuw geïnstalleerde voorzieningen, ontvangt de sleutels en tekent voor een schadevrije opgeleverde woning.