Het proces uitgelegd

In oktober 2017 is Eigen Haard dit proces gestart. Op 10 oktober 2017 heeft het een bewonersavond georganiseerd. Waar ze ons hebben verteld dat ze onderzoek gaan doen naar de staat van onderhoud van onze woningen en het gebouw. Met als doel deze naar de 21 eeuw te brengen. Bijna 40 jaar na de laatste renovatie.

Hier willen wij iedereen inzicht geven in het totale proces dat er nodig is om tot een juiste onderhoudsingreep te komen. En waar we ons op dit ogenblik bevinden in dat proces.

Het proces

Het is een proces is aan allerlei wetten, regels en afspraken gebonden en bij normaal verloop duurt het gemiddeld 2 jaar voordat de werkzaamheden beginnen. Of dat in ons geval ook zo zal zijn kunnen we nu nog niet weten. Daarvoor zijn er nog teveel onzekere factoren.

In dit proces hebben wij als bewoners een zekere zeggenschap en de bewonerscommissie moet er voor zorg dragen dat de bewoners deze zeggenschap ten volle benutten om tot een mooi en wenselijk resultaat te komen.

1. De oriënteringsfaseafgerond

Op dit ogenblik zijn we nog in deze fase. Dit is de fase waarin Eigen Haard gaat inventariseren wat de wensen van de bewoners zijn en wat de technische staat is van het gebouw en de woningen. Doel van deze fase is om uiteindelijk tot een voorkeursscenario te komen. Dit is een globaal plan van een paar 4Atjes. Dat de richting bepaald voor een tot in detail uitgewerkt plan. We hebben een aantal stappen doorlopen.

Eigen Haard heeft in september 2017 een brief gestuurd- afgerond

Waar wij als bewoners zijn uitgenodigd om op een bewonersbijeenkomst te komen.

Bewonersbijeenkomst 10 oktober 2017 – afgerond

Hier heeft Eigen Haard de voornemens verder toegelicht aan de aanwezige bewoners.

Bewonersonderzoek november 2017 – afgerond

Iedere bewoner een enquête ontvangen waar we als individuele bewoner konden aangeven wat je van je woning en wooncomfort vindt of er gebreken zijn en of je vindt dat je woning aan een onderhoudsingreep toe is. Dit is een generiek onderzoek en wordt alleen gebruikt om het voorkeursscenario te bepalen, samen met de technische onderzoeken.

Er is in die enquête is ook een oproep gedaan aan bewoners om zich aan te melden als mogelijk lid voor de te vormen bewonerscommissie.

Resultaten: Er zijn 83 enquêtes verstuurd en 52 huishoudens hebben de enquête ingevuld en teruggestuurd. Op dit moment geven de bewoners voor tevredenheid over hun huidige woning gemiddeld een 5,9. De grootste gebreken die bewoners ervaren zijn van tocht (62%), vocht/schimmel (57% ) en gehorigheid van buiten (50%). De top 3 van woonwensen die bewoners aangeven zijn warmte isolatie (79%), verbeteren geluidsisolatie tussen de woningen (77%) en verbeteren geluidsisolatie naar buiten (71%). Van degenen die de enquête ingevuld hebben is 35% voor renovatie, 19% wenst sloop/nieuwbouw, 17% wil dat er helemaal niets gebeurt, 15% wenst alleen wat groot onderhoud en 13% weet het niet.

Samenstellen bewonerscommissie – afgerond

In januari heeft Eigen Haard een uitnodiging gestuurd naar iedereen die zich had opgegeven als mogelijk lid van de bewonerscommissie. De bijeenkomst was op 30 januari en werd bezocht door meer dan 20 bewoners. Uiteindelijk zijn daar 7 leden uit gekozen. Wie dat zijn en wat ze voor je kunnen betekenen lees je hier.

In de afgelopen maanden zijn er twee overleggen geweest met Eigen Haard en 3 eigen vergaderingen. Bedoeld om het proces wat we inzitten te doorgronden en een goede informatie uitwisseling en samenwerking op te zetten met Eigen Haard.

Technische onderzoeken laten uitvoeren – afgerond

In januari hebben we allemaal een brief gehad van Eigen Haard waarin ze de start van technische onderzoeken aankondigden. We zijn nu in de laatste fase van deze onderzoeken. De resultaten worden vergeleken met de resultaten van de enquête. Het is van belang te weten of de staat van onderhoud overeenkomt met uw ervaringen en wensen. De resultaten van de technische onderzoeken worden eind mei 2018 verwacht.

Voorkeursscenario bepalen – afgerond

Als alle resultaten bekend zijn, gaat Eigen Haard een voorkeursscenario bepalen, dat wil zeggen, de ingreep die Eigen Haard het beste lijkt voor de toekomst van het gebouw en de woningen, voor de wensen en het comfort van de bewoners, qua investering en duurzaamheid.

Deze wordt eerst voorgelegd aan de bewonerscommissie ter inzage en feedback.

Tweede bewonersavond 2 juli 2018 – afgerond

Deze wordt maandag 2 juli 2018 gehouden van 19-21 uur in de Stayokay aan het Timorplein. Het is een inloop en daar presenteert Eigen Haard aan alle bewoners van het pand het voorkeursscenario. Daarmee doet het uit de doeken wat er allemaal is onderzocht en tot welke conclusie ze is gekomen. Tijdens deze avond is er voldoende tijd om vragen te stellen aan Eigen Haard, de architect en de bewonerscommissie.

Op grote lijnen overeenstemming voorkeursscenario – afgerond

Uiteindelijk komt daar een definitieve versie uit die door het bestuur van Eigen Haard moet worden goedgekeurd. Dat is het moment dat we over gaan naar de ontwikkelfase.

2. Ontwikkelfase – Hier zijn we nu

We weten nu het voorkeursscenario: ingrijpende renovatie (met funderingsherstel) in onbewoonde staat met behoud van huurovereenkomst.

In deze fase de input van de bewoners en de bewonerscommissie zeer van belang zijn. We hebben recht op inspraak en kunnen als bewonerscommissie namens de bewoners een kwalitatief advies uitbrengen aan de hand van een bewonersraadpleging en eigen technische onderzoeken waar nodig. Eigen haard heeft dan de verplichting dit advies zeer zwaar te wegen en sluitend te beargumenteren waarom delen van het advies niet worden overgenomen.

Doel van de ontwikkelfase is om tot een goed uitgewerkt plan te komen waar iedere betrokkene in het proces uit kan opmaken wat het betekend voor het collectief en het individu.

Projectplanhier zijn we nu

De werkzaamheden (maatregelen) in de woning en de huurverhoging leggen we vast in een technische brochure. De rechten en plichten van de huurder en verhuurder, waaronder de stadvernieuwingsurgentie, de wisselwoning, de vergoeding, leggen we vast in het sociaal plan.
Het sociaal plan en de technische brochure vormen samen met de plattegronden het projectplan. Voor de bewonersavond zal erin grote lijnen overeenstemming bereikt moeten worden tussen Eigen Haard en de Bewonerscommissie over de inhoud van de stukken.

Bewonersbijeenkomst

Zodra de bewonerscommissie en Eigen Haard het op hoofdlijnen eens zijn over het projectplan, wordt het projectplan in concept toe naar je toegestuurd door Eigen Haard. Bij het projectplan zit ook uw plattegrond na renovatie. De nieuwe plattegrond kan anders zijn dan de huidige plattegrond, maar dat hoeft niet. Je ontvangt bij het projectplan dan ook een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst. Eigen Haard licht op de bewonersbijeenkomst het projectplan toe en de stappen die daarna komen. Er is dan uiteraard ook gelegenheid om vragen te stellen.

Huisbezoeken

Na de bewonersbijeenkomst start de bewonersbegeleider, Meriam van der Zwaard, met de individuele huisbezoeken. Zij bespreekt met je jouw woonwensen met betrekking tot een wisselwoning of een definitieve andere woning. Ook geeft zij uitleg over het herhuisvestingsproces en kun je eventuele persoonlijke bijzonderheden met haar bespreken waar Eigen Haard rekening mee moeten houden.

Bewonersraadpleging

Als de huisbezoeken zijn afgerond houden wij van de bewonerscommissie een bewonersraadpleging. Wij vragen je wat je van het projectplan vindt en of je nog zaken mist. Het projectplan maakt onderdeel uit van het renovatievoorstel. Het is dus erg belangrijk om je mening/feedback te geven.

Gekwalificeerd advies

Met de input van bewoners, de uitkomst van de bewonersraadpleging, brengt de bewonerscommissie gekwalificeerd advies uit aan Eigen Haard over het projectplan. Eigen Haard neemt waar mogelijk het advies over of legt uit waarom (een deel van) het advies niet overgenomen kan worden. Gezamenlijk maken we het projectplan definitief en ontvang je de definitieve versie van het projectplan.

3. Realisatiefase

Dit begint met Eigen Haard die een voorstel stuurt aan de bewoners. Naast de collectieve plannen met het pand wordt er ook met iedere bewoner gesproken over de eigen woning en kan er op dat punt nog aanpassingen worden gedaan. Van de bewoners moet uiteindelijk 70% akkoord gaat met voorstel om het door te laten gaan.

Stemming renovatievoorstel

Bij ontvangst van de definitieve versie van het projectplan wordt je gevraagd voor of tegen het renovatievoorstel te stemmen. Het voorstel is individueel en kan inhoudelijk per huurder verschillen. Het voorstel vermeldt het type, de omvang en de duur van de werkzaamheden. Verder staat in het voorstel een opsomming van de verbeteringen in de woning en worden de (financiële) gevolgen benoemd, bijvoorbeeld een verhoging van de huurprijs en de servicekosten. Indien van toepassing bevat het voorstel individueel gemaakte afspraken. Het sociaal plan is een onderdeel van het individuele renovatievoorstel.

Als 70% van de huurders met een contract voor onbepaalde tijd voor stemt gaat de renovatie door en wordt er een peildatum aangevraagd. Stemt meer dan 30% tegen dan moet Eigen Haard met een tegenvoorstel komen.

Dit is een erg belangrijk moment in het proces. En is wettelijk vastgelegd. Dus heb je vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Zorgen of twijfels? Neemt dan contact op met Eigen Haard. Of als je liever met de bewonerscommissie overlegd kan dat natuurlijk ook.

Peildatum

Wanneer er 70% van de bewoners met een vast contract voor het renovatievoorstel hebben gestemd en het projectplan is definitief, dan vraagt Eigen Haard bij het Stadsdeel Oost de peildatum aan. Vanaf de peildatum wordt je ingeschreven bij WoningNet met een stadsvernieuwingsurgentie.

Verhuizen

Alle data die hieronder staan zijn nog aannames en zullen we aanpassen zodra het veranderd. Maar het geeft wel een idee wanneer je (op z’n vroegst) je je klaar moet maken voor verhuizing. Ook zul je hier in het hele proces nog meer over worden geïnformeerd door Eigen Haard. Wanneer je moet verhuizen zal nooit een verrassing zijn. Je weet ver genoeg van te voren waar je aan toe bent.

Als je wilt verhuizen naar een ander woning

Vanaf de peildatum kun je met voorrang reageren op het WoningNet aanbod. Vanaf dan heb je een jaar de tijd om vervangende woonruimte te vinden. Je verhuizing zal dan moeten plaatsvinden tussen oktober/november 2019 en december 2020.

Als je terug wilt naar je huidige woning

Dan krijg je de wisselwoning rechtstreeks aangeboden via de bewonersbegeleider. Dat gebeurt pas vanaf 3 maanden voordat de peildatum afloopt of wanneer er werkelijk aan jou stuk van het pand gewerkt wordt (tenzij er dringende redenen zijn om eerder naar een wisselwoning te gaan). Dit betekent, met de huidige voorlopige planning, dat rond september 2020 de eerste mensen naar hun wisselwoning moeten verhuizen en de laatste bewoner 5 maanden later vertrekt. In totaal is iedere bewoner ongeveer een jaar uit zijn huis.

4. Uitvoeringsfase

In deze fase worden vergunningen aangevraagd en een definitieve datum geprikt waarop de werkzaamheden gaan beginnen. De duur hiervan is ook sterk afhankelijk van de uiteindelijke plannen. Gemiddeld start dit 2 jaar na begin van het proces dat voor ons oktober 2017 was. Op dit ogenblik wordt er van uitgegaan dat in december 2020 er wordt begonnen met de aanpassingen. Deze datum zal waarschijnlijk gedurende het proces veranderen. Er zijn nog veel variabelen die daar invloed op hebben. Zoals bijvoorbeeld de methode van verbouwen, de aard, hoe snel vergunningen worden verleend, hoe het proces in het algemeen verloopt, enz.

5. Opleveringsfase

Deze is 100% afhankelijk van wat voor plannen er uiteindelijk worden ontwikkeld, we zullen de datum aanpassen wanneer het veranderd.

Zes weken voordat je naar je gerenoveerde woning terug kan krijg je bericht van de voorlopig geplande opleverweek. Twee weken van tevoren wordt de exacte opleverdatum aan je doorgegeven, al kan de aannemer in onvoorziene omstandigheden van deze datum afwijken.

Bij de daadwerkelijke oplevering loop je samen met de opzichter door jouw gerenoveerde woning. Je krijgt uitleg over de nieuw geïnstalleerde voorzieningen, ontvangt de sleutels en tekent voor een schadevrije opgeleverde woning.